Instalace zařízení ke snížení emisí TZL z kotlů VESKO-B

V roce 2017 bylo v kotelně na biomasu v areálu „Sázavan“ instalováno technologické zařízení na snížení emisí tuhých znečisťujících látek.

Vyhláška č. 415/2012 Sb. razantně snižuje limitní hodnoty TZL ze současných 250 mg/m3 na limitní hodnotu 30 mg/m3. V kotelně „Sázavan“ jsou instalovány 2 kotle typu VESKO-B na spalování biomasy o výkonu 1,8 MW a 2,5 MW (jako palivo slouží dřevní štěpka).

Předmětem projektu byla úprava a doplnění technologického zařízení kotelny včetně souvisejících stavebních úprav. Nově je osazeno toto zařízení vyjádřené v základních okruzích:

  • Elektrofiltr včetně kompletace a montáže,
  • Nové kouřovody včetně bypassových klapek, úprava stávajících kouřovodů, ovládací armatury, posílení stávajících spalinových ventilátorů,
  • Odvod popílku do popelového hospodářství,
  • Napojení elektro instalace nových zařízení a doplnění řídícího systému kotelny pro nové stavy,
  • Výměna svodu dešťové vody komínu, úpravy komínové vložky,
  • Stavební úpravy kotelny, nosné konstrukce pod technologii,
  • Přívodní topný kabel pro ohřev kondenzačních nádrží, regulace ohřevu nádrží pod komínem
  • Ocelové schodiště.

Realizací projektu dochází ke snižování emisí ze stacionárního zdroje podílejícího se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.

Projekt byl spolufinancován Evropskou Unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životního prostředí. Dotace činila 25 %.