O společnosti

Společnost ČEZ Energo, s.r.o. je renomovaným partnerem v oblasti energetiky, jejímž převažujícím předmětem podnikání je výroba, rozvod a dodávka tepelné a elektrické energie

Obchodní název ČEZ Energo, s.r.o.
Sídlo Karolinská 661/4, Praha 8 – Karlín
29060109
DIČ CZ29060109
Zápis u OR v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691
Rok založení 2011
Základní kapitál 800 420 000 Kč (splacen v plné výši)

Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní aktivity společnosti se rozšiřují i díky snaze získávat nové projekty v oblasti teplárenství a kombinované výroby tepelné a elektrické energie. Cílem společnosti je, být největším provozovatelem kogeneračních jednotek v České republice.  

Společnost ČEZ Energo, s.r.o. vyvolává u zákazníků pocit solidního partnera, neboť naším standardem je zajištění vysoké profesionality a spolehlivosti poskytovaných služeb ve všech našich lokalitách.

Majetková účast

Do společného podniku byl vložen majetek tvořený projekty KVET ve vlastnictví TEDOM a vybraní pracovníci. ČEZ vložil finanční prostředky odpovídající jeho podílu ve výši 50,1%. Podíl společnosti TEDOM byl stanoven na 49,9 %. Vzniklo tak silné spojení významného českého výrobce a provozovatele kogeneračních jednotek, společnosti TEDOM a.s., s nejvýznamnější českou energetickou společností ČEZ, a.s. Jde tedy o propojení kapitálové síly a stability Skupiny ČEZ a letitého know-how a referenční zkušenosti společnosti TEDOM. V souvislosti s organizačními změnami ve struktuře společnosti ČEZ, a. s. je novým společníkem ČEZ Energo od roku 2015 namísto společnosti ČEZ, a. s. společnost ČEZ ESCO, a.s.

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů

Charakteristika společnosti ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011

Společnost ČEZ Energo, s.r.o. se zabývá instalací a následným provozováním kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla s instalovaným výkonem od stovek kWe až do jednotek MWe, a to již od roku 1996, tehdy ještě v rámci skupiny TEDOM.

Společnost ČEZ Energo, s.r.o. vznikla začátkem roku 2011 partnerským spojením ČEZ, a.s. a společnosti TEDOM a.s.

Dlouhodobým cílem společnosti ČEZ Energo, s.r.o. je provozovat centrálně řízené portfolio zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 200 MWe, k čemuž intenzivně směřují všechny aktivity společnosti. S ohledem na meziroční nárůst portfolia zdrojů ČEZ Energo, s.r.o. je nutno konstatovat, že se v souladu s dlouhodobou strategií společnosti daří tento cíl průběžně naplňovat.

Předmět činnosti společnosti ČEZ Energo, s.r.o.

Společnost ČEZ Energo, s.r.o. v současnosti provozuje celkem 133 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 111,826 MWe a tepelným výkonem přesahujícím 221 MWt. Tyto zdroje jsou zejména provozovány buď v rámci vlastních či pronajatých systémů centrálního zásobování teplem (CZT), které jsou v České republice na rozdíl od většiny ostatních evropských zemí poměrně rozšířené, anebo jako vnořené zdroje do kotelen našich obchodních partnerů. Zákazníky společnosti jsou tedy systémy CZT, lokální komunální výtopny, dále pak průmyslové podniky či veřejné instituce.

Poslání společnosti

Zajištění vysoké profesionality a spolehlivosti poskytovaných služeb ve všech našich lokalitách s ohledem na požadavky a spokojenost zákazníků.

Vize společnosti

Instalovat a provozovat kogenerační zdroje o celkovém instalovaném výkonu 200 MWe.

Povinné informace dle energetického zákona

Palivový mix 2018

Zemní plyn 100 %

Hodnoty emisí

CO2 134 138 t

Palivový mix 2017

Zemní plyn 100 %

Hodnoty emisí

CO2 124 152 t

Palivový mix 2016

Zemní plyn 100 %

Hodnoty emisí

CO2 94 933 t

Palivový mix 2015

Zemní plyn 100 %

Hodnoty emisí

CO2 84 389 t

V § 30 odst. 2 písm. l) EZ je stanovena povinnost obchodníka s elektřinou zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a informovat své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie seznámit.

Obdobně je obchodník s plynem podle § 61 odst. 2 písm. l) EZ povinen zajistit svým zákazníkům informaci, způsobem umožňujícím dálkový přístup, o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Komisí a zveřejněném Energetickým regulačním úřadem.