Výhody a principy kogenerace

Slovo kogenerace pochází z anglického co‑generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla.

Proces přeměny energie z paliva je proveden tak, že nejprve se využije vysokopotenciální tepelná energie (pracovní látka má vysokou teplotu) k vykonání práce (výrobě el. energie) a poté se pracovní látka o nižší teplotě využije pro pokrytí potřeb tepla.

Výhody kogenerace

 • oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vznikající při výrobě energie bez užitku vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění nebo k přípravě teplé vody a tím šetří palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup
 • vysoká účinnost využití energie v palivu, která často přesahuje 90 %, snižuje jak palivovou náročnost energetiky, tak i globální množství emisí
 • konkrétní úspora emisí závisí na velikosti jednotky včetně jejího provozu a je vyčíslena k výrobě elektřiny dle energetického mixu České republiky
 • pokud nastane tzv. Black-out může kogenerace fungovat jako záložní zdroj zajišťující dodávku elektřiny

Ekologická výroba

V ČR je v provozu mnoho drobných kotelen, ještě často na uhlí, vytápějí se nemocnice, školy, úřady, průmyslové podniky apod. Spalování uhlí v malých kotelnách je ovšem málo ekologické, poškozuje životní prostředí.

Malé teplárenské zdroje přitom přispívají velkou měrou k jednomu z hlavních problémů současného znečištění ovzduší -polétavým prachem. Poškozují tak lidské zdraví i v lokalitách, kde není velký průmysl a jsou tedy pokládány za čisté. Do velkých elektráren a tepláren plynuly už v minulosti významné investice, takže jejich negativní vliv na životní prostředí se hodně snížil. Lokální zdroje ale škodí pořád.

Problémy životního prostředí – znečišťování ovzduší - umí malé kogenerace řešit právě díky vyšší efektivitě výroby elektřiny, tepla a využívají jako palivo především zemní plyn. Vyrábět energii s účinností 80 - 90 % totiž jiné zdroje nedokáží, ale v kogeneraci se tomu lze přiblížit. Z paliva, které má výrobce k dispozici, se vyrobí elektřina i teplo, které prodává dalším zákazníkům. Dalším kladem je, decentrální výroba elektřiny a tepla se většinou nachází tam, kde se také energie spotřebovává a tím také dochází k minimalizaci ztrát distribucí energií.

Ve srovnání s konkurencí máme řadu předností

V porovnání s průměrnou instalací nám se daří realizovat řadu synergií a výhod:

 • výhodný nákup zemního plynu díky velkému objemu a synergií se Skupinou ČEZ
 • levnější nákup technologií díky joint-venture s TEDOM
 • dlouhodobě propracované know-how pro investiční a inženýringové činnosti
 • díky robustnímu portfoliu minimalizované servisní a provozní náklady
 • všechny naše zdroje jsou řízeny centrálním dispečinkem, který umožňuje operativní prodej elektřiny
 • téměř u všech instalací instalovaná akumulace tepla, která umožňuje efektivnější využití zdroje, neboť teplo je uchováno pro pozdější použití spotřebiteli
 • máme low-cost strukturu a pokryté fixní a režijní náklady