Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v ČEZ Energo

Vážení zákazníci a obchodní partneři, tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů ve společnosti ČEZ Energo, s.r.o. a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v rámci ČEZ Energo. Také vás touto cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a vašich právech souvisejících se zpra-cováním těchto údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů dbáme v ČEZ Energo na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Naří-zením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména záko-nem o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) vysvět-luje, jaké osobní údaje konkrétní společnosti ČEZ Energo shromažďují od vás nebo o vás, prostřednictvím komunikace s vámi, v souvislosti s využíváním produktů a služeb, které vám poskytuje. Nebo v souvislosti s jinými obchodními vztahy mezi vámi. Případně jaké osobní údaje získávají od jiných osob nebo zdrojů, a jak tyto údaje používají.

Vedle této souhrnné Informace najdete některé podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů také v dokumentech, které vám poskytujeme v rámci vzájemné komunikace, nebo které se vám zobrazí na internetových stránkách používa-ných společnostmi skupiny ČEZ pro usnadnění a urychlení komunikace s vámi.

Skupina společností, podnikajících v odvětví energetiky a souvisejících oblastech, které jsou jmenovitě uvedeny v násle-dujícím seznamu, vedená společností ČEZ ESCO, a. s., IČO: 035 92 880, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, Praha 4, zapsa-ná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20240 (dále jen “ČEZ ESCO“), se dohodla na společném stanovení účelů a prostředků zpracování vašich osobních údajů, vyplývajících z vašich smluvních vztahů jako zákazníka nebo obchodního partnera kterékoliv ze společností, uvedené v tomto seznamu, a to zejména s ohledem na související nebo navazující produkty a služby, a s nimi spojená zpracování vašich osobních údajů jako zákazníků anebo obchodních partnerů v rámci této skupiny společností.

Společní správci mezi sebou, mimo jiné transparentním ujednáním, vymezili písemně své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR, zejména pokud jde o výkon práv subjektu údajů, a své povinnosti poskytovat informace uvedené v článcích 13 a 14 a stanovili míru odpovědnosti jednotlivých společností za případnou škodu způsobenou při ochraně a zpracování vašich údajů. Podstatná ujednání předmětné dohody naleznete zde. Bez ohledu na podmínky ujednání uvedené v dohodě můžete vykonávat svá práva podle GDPR u každého ze správců i vůči každému z nich.

Na základě této dohody jsou v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR všechny společnosti uvedené v následujícím seznamu společnými správci vašich osobních údajů (dále jen „Naše společnost“). Rozsah účelů zpracování vašich osob-ních údajů, pro které je stanoven společný správce, je uveden níže v kapitole Účely používání osobních údajů.

Název

Adresa sídla

IČO

ČEZ ESCO, a. s.

Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4

03592880

AirPlus, spol. s r.o.

č.ev. 22, 417 13 Modlany

25441931

AZ KLIMA, a. s.

Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno

24772631

ČEZ Bytové domy, s. r. o.

Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

06192548

ČEZ Energetické služby, s. r. o.

Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice

27804721

ČEZ Energo, s. r. o.

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle

29060109

ČEZ LDS, s. r. o.

Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

01873237

ČEZ solární, s. r. o.

Mydlářská 105/10, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec

27282074

EASY POWER s. r. o.

České Budějovice, Krajinská 33/5, PSČ 37001

28080947

Energocentrum Vítkovice, a. s.

Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4

03936040

ENESA a. s.

Praha 9 - Vysočany, U Voborníků 852/10, PSČ 19000

27382052

EVČ s. r. o.

Arnošta z Pardubic 676, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

13582275

HORMEN CE a. s.

Na dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4

27154742

KART, spol. s r.o.

Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

45791023

Zpracováváme pouze takové vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat produkty a služby, o které máte zájem a zajistit vaši profesionální obsluhu. Respektive údaje nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci. A také, abychom splnili naše právní povinnosti a zajistili ochranu našich oprávněných zájmů. Proto shromažďujeme a zpracováváme především vaše údaje jako uživatelů našich produktů a služeb, a našich obchodních partnerů, včetně možných budoucích zákazníků a obchodních partnerů, kteří se o naše produkty a služby nebo obchodní spolupráci s námi zajímají, nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Podle konkrétní situace zpracováváme také údaje například o zástupcích právnických osob, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců.

Naše společnost zpracovává především tyto kategorie osobních údajů:

Základní údaje

V Naší společnosti považujeme za základní údaje zejména tyto:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti, rodné číslo nebo IČO;
 • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;
Další údaje

Zpracováváme také údaje, které úzce souvisí se způsobem, jakým využíváte naše produkty a služby, nebo údaje, které nám v průběhu využívání služeb sdělujete nebo jinak vytváříte. Případně údaje, které vyplývají z povahy naší obchodní spolupráce. Za takové další údaje považujeme zejména:

 • číslo bankovního účtu, podpis, údaje o platební morálce zákazníka, informace získané na základě odečtu měřicích zařízení, cookies a další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.
Sjednáváte si náš produkt nebo službu

Pokud si s námi sjednáváte náš produkt nebo službu nebo se o ně zajímáte, předáváte nám základní údaje, popř. další údaje nezbytné k tomu, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, resp. abychom mohli posoudit, zda a jaký produkt či službu vám můžeme nabídnout.

Užíváte náš produkt nebo službu

Mezi užívání našich služeb patří např. poskytování kontrolní činnosti z naší strany na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a námi. Jako správce zpracováváme v těchto případech vaše údaje, které jste nám předali v souvislosti s přípravou a uzavřením smlouvy na daný produkt nebo službu a také údaje, které jsme vám přiřadili pro snadnější zpracování vašich údajů v informačních systémech (např. identifikační číslo zákazníka, identifikační číslo poskytnutého zařízení apod.) A dále údaje, které jsme o vás získali v rámci plnění sjednané smlouvy (např. které jsme evidovali nebo naměřili).

Komunikujete s námi

Vaše osobní údaje získáváme také v průběhu vaší komunikace s námi. Není rozdíl mezi tím, zda s námi komunikujete elektronicky, poštovní korespondencí, telefonicky, při osobní návštěvě, nebo třeba prostřednictvím datové schránky. Pokud se takto získané osobní údaje týkají námi poskytovaného produktu nebo služby, je správcem takto poskytnutých údajů Naše společnost.

Pokud jsou v našich objektech pořizovány záznamy z kamer, vaše případné osobní údaje spravuje společnost skupiny ČEZ, nebo TEDOM, které tyto kamerové systémy provozují.

Při užívání našich internetových stránek a aplikací vaše údaje zpracovává společnost, která je označená v příslušné části elektronického kanálu (např. zápatí webové stránky) jako jeho provozovatel nebo jako poskytovatel služby.

Jednáte s jinou společností, než které se vaše jednání týká

Snažíme se vám přístup k našim produktům co nejvíc usnadnit, proto vám nabízíme u některých produktů možnost sjednat si je, případně obsluhovat a spravovat je a komunikovat o nich i prostřednictvím jiných společností skupiny ČEZ, než je Naše společnost. V takovém případě část vašich údajů, zejména základní údaje nezbytné pro vaši identifikaci a autentizaci, zpracovává také společnost, se kterou jednáte.

Získané osobní údaje Naše společnost používá zejména pro následující účely:

 • uzavření a plnění smlouvy o produktu, službě nebo spolupráci;
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • plnění informačních povinností;
 • vedení zákaznické evidence;
 • vedení evidence obchodních partnerů;
V praxi se nejčastěji budete setkávat s následujícími situacemi:
Zákaznický servis
Identifikace a autentizace zákazníka

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytovat naše produkty nebo služby, potřebujeme znát vaše základní údaje. Vaši identifikaci a autentizaci vyžadujeme také v případě, že uplatňujete svá práva v záležitostech ochrany osobních údajů.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro uzavření a plnění vaší smlouvy
Využívání webových stránek a on-line prostředí

Na webových stránkách Naší společnosti fungují cookies, které využíváme. Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas a je pouze na vás, zda a případně, v jakém rozsahu nám svůj souhlas udělíte. Rozsah oprávnění pro sběr cookies můžete nastavit prostřednictvím tzv. „Cookies bota“ (informační lišty), která se zobrazuje na příslušné webové stránce. Zde také naleznete podrobné informace k souborům cookies.

Podle toho, zda a v jakém rozsahu nám svůj souhlas udělíte, pak můžeme cookies případně využít k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek Naší společnosti. Informace o tom, jak náš web používáte, pak můžeme sdílet se svými partnery pro sociální média inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v souvislosti s tím, že používáte také jejich služby. Podrobné informace k souborům cookies jsou vám k dispozici v Informaci o webu.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro uzavření a plnění vaší smlouvy
 • na základě vašeho souhlasu (v případě cookies)
Příprava smlouvy

Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy. Abychom s vámi mohli smlouvu uzavřít, potřebujeme znát vaše jméno, datum narození, příp. obchodní firmu, IČO a vaše kontaktní údaje. Další okruh údajů závisí na druhu produktu nebo služby, případně typu obchodní spolupráce, která je předmětem smlouvy.

Po podpisu smlouvy zpracováváme údaje za účelem její realizace; pokud smlouva nebyla podepsána, zpracováváme je jen v případě existuje-li pro jejich zpracování jiný účel.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro přípravu vaší smlouvy
 • k plnění povinností z právních předpisů
Řízení vztahů se zákazníky a obchodními partnery

Respektujeme vaše potřeby a preference. Za tímto účelem se snažíme mít ucelený přehled o tom, jaké služby využíváte. Řešíme s vámi nejrůznější záležitosti týkající se příslušného produktu či služby, zejména jeho založení, nastavení, změny, poskytování informací o produktu a další. Řešíme i vaše požadavky, přání a stížností na našich internetových stránkách. Tyto požadavky se mohou vedle našich produktů a služeb týkat i uplatňování vašich práv v záležitostech ochrany osobních údajů. Zjišťujeme, zda jste u našich společností ve skupině ČEZ spokojení a chcete nám nadále zachovat přízeň.

Obdobně máme zájem na řízení vzájemných vztahů, pokud s námi spolupracujete jako naši obchodní partneři.

Z těchto důvodů zpracováváme zejména příslušné údaje o produktech a službách, respektive obchodní spolupráci, profilové údaje a údaje z naší komunikace a interakce, které nám sdělíte.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro plnění vaší smlouvy
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
Využívání produktů a služeb

Tím, že jste si vybrali naše produkty a využíváte naše služby, dochází z naší strany ke zpracování vašich údajů. Především se jedná o vaše základní údaje, údaje o produktech a službách nebo obchodní spolupráci, případně geolokační údaje. Registrujeme je, spravujeme a ve spolupráci s vámi i udržujeme v aktuálním stavu.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro uzavření a plnění vaší smlouvy
Marketing

V rámci marketingových činností zasíláme obchodní sdělení týkající se produktů a služeb Naší společnosti i našich obchodních partnerů různými formami, včetně využití poštovní korespondence, telefonu, e-mailu, internetu. Zpracování pro účely přímého marketingu však lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu (např. zasílání e-mailů zákazníkům a obchodním partnerům), samozřejmě za předpokladu, že jsou dodrženy další zákonné podmínky, například zákona o některých službách informační společnosti.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • na základě vašeho souhlasu, pokud je takový souhlas nezbytný, anebo
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
Bezpečnost a řízení rizik
Profilování pro posouzení obchodního rizika

K řízení rizik vztahujících se k poskytování některých našich služeb se rozhodujeme na základě profilování. Vaše profilové údaje využíváme k vytvoření individuálního profilu a k posouzení rizika, např. zda budete schopni dostát svým závazkům. Abychom vám mohli poskytnout některé naše služby, musíme postupovat obezřetně, a proto na základě vnitřních kritérií hodnotíme rizikovost sjednání určitého produktu nebo služby s pomocí vašich údajů. K tomu využíváme externí registry i interní databáze. Naše povinnost postupovat obezřetně se promítá i do řady dalších účelů v této kategorii bezpečnost a řízení rizik. Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
Účetnictví a daně

Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další účetní a daňové předpisy, a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům. Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
Vnitřní správa
Výkon práv společnosti

Pokud jsme vývojem situace v našich vzájemných vztazích nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, postupujeme v souladu s péčí řádného hospodáře, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení, které se týká vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu vaše základní údaje, údaje o produktech a službách, údaje z naší komunikace, případně další údaje nezbytné ke splnění právní povinnosti.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
Vnitřní správa, reporting, řízení informací, optimalizace procesů, školení

Naši zaměstnanci zpracovávají vaše osobní údaje při plnění interních povinností nastavených v rámci každé společnosti ve skupině ČEZ. Například pro jednotlivé obchodní případy máme nastaven ucelený schvalovací a reportovací systém. Vaše základní údaje, profilové údaje a údaje o produktech a službách jsou používány pro účely plánování. Na základě právních předpisů vypracováváme také různé výkazy.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
Výzkum a vývoj produktů a služeb

K výzkumu úspěšnosti našich produktů a služeb používáme údaje o produktech a službách a profilové údaje, abychom prostřednictvím analýzy situace na trhu mohli zlepšovat a inovovat tyto produkty a služby a jejich nabídkou posilovat naše postavení na trhu.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Naše společnost získává vaše osobní údaje především od vás v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkují.

Vaše osobní údaje můžeme také získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy. Ve specifických případech na základě příslušných právních předpisů můžeme získávat vaše osobní údaje i z neveřejných evidencí.

Bližší informace ke zdrojům vašich osobních údajů, které zpracováváme, jsou uvedeny v následujících příkladech.

Zdroje vašich údajů pro marketingové potřeby

Pro tyto potřeby používáme údaje, které jsme shromáždili sami přímo od vás, ale i uveřejněné údaje, resp. údaje získané prostřednictvím třetích stran. Za tímto účelem zpracováváme vaše kontaktní údaje, profilové údaje a jiné údaje, které o sobě zveřejníte, nebo jsou o vás zveřejněny na internetu.

Zdroje údajů pro bezpečnost a řízení rizik

Pro tyto potřeby používáme vaše údaje vedené v interních databázích, získané přímo od vás nebo o vás na základě stávající, případně i předchozí smluvní spolupráce, které obsahují informace nezbytné k posouzení bezpečnosti a řízení rizik. Zdrojem těchto vašich údajů mohou být také informace sdílené mezi společnostmi skupiny ČEZ právě za tímto účelem.

Osobní údaje uvedené ve veřejných registrech

V případech, ve kterých uplatňujeme naše oprávněné zájmy, zejména náš zájem jednat obezřetně, můžeme získávat vaše základní údaje i některé další údaje z veřejných či neveřejných registrů, například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a podobných.

Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

Ochrana vašich údajů v Naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími společnostmi ze skupiny ČEZ, případně jinými subjekty mimo skupinu ČEZ, jako zpracovateli vašich údajů. Vaše údaje těmto společnostem nebo subjektům předáváme jen v tom případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. A dále, že jsou písemnou smlouvou zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování vašich údajů i zajištění stanovené ochrany.

Důvodem pro předávání vašich údajů těmto dalším společnostem nebo subjektům jako zpracovatelům je zpravidla skutečnost, že využívají znalosti, postupy nebo technologie s potřebnou odbornou úrovní, která jim umožňuje efektivněji dosáhnout některý z výše uvedených účelů zpracování a zajistit přitom i potřebnou ochranu vašich osobních údajů.

Některé naše produkty nebo služby jsou poskytovány ve spolupráci se společnostmi mimo skupinu ČEZ, jako jsou obchodní zástupci a dodavatelé.

Vaše osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány také třetím subjektům, jako jsou různé státní orgány, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů.

Naše společnost sdílí vaše základní údaje, popřípadě údaje o produktech a službách a údaje z naší komunikace s některými dalšími společnostmi ze skupiny ČEZ. Postupujeme tak především kvůli ochraně našich práv a oprávněných zájmů. Údaje potřebujeme sdílet nejen pro naši bezpečnost a řízení rizik, ale i pro zachování integrity a aktuálnosti vašich údajů a rychlosti a kvality obsluhy v rámci identifikace a autentizace zákazníka, řízení vztahů se zákazníky i pro vaše používání produktů a služeb. údaje dále sdílíme pro naše administrativní účely.

Kamerové systémy

V některých lokalitách, kde je Naše společnost nájemcem prostoru může pronajímatel za účelem zajištění bezpečnosti objektů, ve kterých vykonává svoje obchodní a další činnosti, a také k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb využívat instalovaných kamerových systémů se záznamem. Na umístění těchto kamerových systémů vás vždy upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy při vstupu do takového prostoru, s označením konkrétní společnosti jako správce. Vaše osobní údaje získané tímto způsobem spravuje společnost ČEZ, a. s. a TEDOM, a.s., které tyto kamerové systémy provozují.

Pořízené kamerové záznamy jsou v případě bezpečnostních incidentů zpřístupněny pro vyhodnocení pouze určeným zaměstnancům Naší společnosti. Předány mohou být pouze orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, a to na základě jejich písemné žádosti. Naše společnost může těmto orgánům záznamy poskytnout i z vlastního rozhodnutí, pokud má podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny. Pořízené záznamy jsou uloženy zabezpečeným způsobem, a nedojde-li k jejich předání oprávněným státním orgánům, jsou po uplynutí stanovené lhůty smazány.

Předávání údajů v rámci společností skupiny ČEZ

V rámci společností skupiny ČEZ si předáváme vaše osobní údaje pouze mezi vybranými společnostmi a používáme je za účelem vnitřní správy a reportingu. Pokud vám předávání údajů může usnadnit např. uzavírání smlouvy a řešení záležitostí týkajících se vašich produktů napříč vybranými společnostmi skupiny ČEZ, které je poskytují, předáváme si je za tímto účelem. Údaje si také můžeme předávat z důvodů obezřetného přístupu k zajištění bezpečnosti, jak je uvedeno výše.

Naši zpracovatelé

Naše produkty prodáváme a obsluhujeme hlavně vlastními zaměstnanci Naší společnosti, případně prostřednictvím vybraných společností patřících do skupiny ČEZ. Využíváme však také externí síť smluvních partnerů.

Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich činností nebo služeb, může při ní docházet ke zpracování vašich osobních údajů. V některých případech se tito naši dodavatelé nebo externí obchodní zástupci stávají současně zpracovateli osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl Naší společností pověřen. V takovém případě není k výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. Ke zpracování vašich údajů mimo ČEZ Energo využíváme zejména tyto kategorie zpracovatelů:

 • poskytovatele vybraných IT služeb
 • subjekty vymáhající naše pohledávky
 • poskytovatele právních služeb
 • marketingové agentury
 • poskytovatele tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů
 • odhadce
 • subjekty spolupracující s námi ve věrnostních programech
Příjemci osobních údajů a vyžádání bez souhlasu

Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o finanční úřady, soudy, státní zastupitelství nebo Policii ČR. Vaše údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný právní předpis.

Důležitým cílem Naší společnosti je chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. K ochraně vašich osobních údajů před neo-právněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme různé technologie, postupy a procesy. Poskytnuté osobní údaje například zpracováváme na počítačových systémech a uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem.

Osobní údaje shromažďované Naší společností jsou zpracovány a uloženy výhradně na území Evropské unie. Pro soubory cookies jsou využívány služby společnosti Google Inc., která sídlí mimo území států EU a to v USA. Ke zpracování souborů cookies dochází na základě souhlasu subjektu údajů (návštěvníka stránek), pokud tyto cookies povolí.

Naše společnost uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a služeb, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání sjednaných dohod. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na druhu poskytovaného produktu nebo služby, případně jiného druhu sjednaného smluvního vztahu, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Při nakládání s vašimi údaji pro konkrétní účely respektujeme pravidla datové minimalizace. Tedy, že shromažďujeme jen takové vaše údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme.

Téměř u všech smluvních vztahů musíme zajistit dokladování výpočtu a odvodu daní, vyplývající z právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty a s ní související daňové řízení. Podle těchto právních předpisů jsme povinni uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji, vztahující se k poskytnutým vybraným službám 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Obecně tak většinu základních údajů a údajů o produktech a službách jsme povinni uchovávat na základě těchto právních předpisů.

Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování dokladů obsahujících vaše osobní údaje. A to zejména v případě, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu (s ohledem na zákonné promlčecí lhůty např. v souvislosti s poskytnutými zárukami).

Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů, zajištění jejich náležité ochrany, a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky, pokud se v této činnosti výjimečně vyskytnou.

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
 • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování.
 • Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování.
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak buď s vaším souhlasem nebo na základě příslušných právních titulů umožňujících poskytování vámi používaných produktů a služeb, zajištění chodu Naší společnosti, plnění našich smluvních a právních závazků zajišťující ochranu a zabezpečení našich systémů a našich zákazníků, nebo plnění jiných oprávněných zájmů Naší společnosti tak, jak je popsáno ve výše uvedených částech Informace. Případně vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, pokud nám jej udělíte (např. nastavením cookies).

Chci mít přehled, jaké moje údaje zpracováváte

Máte právo na přístup k vašim údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Takovéto údaje a informace vám poskytneme bezplatně. V případě, že byste je požadovali nepřiměřeně často, máme možnost požadovat od vás úhradu odpovídající nákladům za poskytnutí těchto údajů a informací.

Mám zájem o opravu mých údajů

Může se stát, že vaše údaje jsou nesprávně zaznamenané nebo neaktuální. Na vaši žádost je samozřejmě opravíme. A stejně tak doplníme neúplné údaje o vás, pokud nás na to upozorníte.

Nepřeji si, abyste moje osobní údaje dále používali

Plně respektujeme vaše právo na výmaz osobních údajů. Jakmile skončí všechny důvody pro jejich uchování, provedeme jejich vymazání i bez vaší žádosti. Pokud nás požádáte o vymazání vašich osobních údajů dříve, sdělíme vám, z jakého důvodu a jak dlouho ještě musíme vaše údaje uchovat, než dojde k jejich vymazání.

Myslím si, že některé moje osobní údaje používáte neoprávněně

Na základě vaší námitky posoudíme a do jejího vyřešení zablokujeme případné používání vašich osobních údajů, u kterých budou pochybnosti, zda je používáme v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nechci vám poskytnout některé své osobní údaje

Nejste povinni nám svoje osobní údaje poskytnout. Vždy vás budeme v konkrétních situacích informovat, které vaše osobní údaje jsou pro uzavření příslušné smlouvy nezbytné, a vaše případné odmítnutí nás povede k závěru, že vám nebudeme moci nabízený produkt nebo službu poskytnout.

Chci odvolat můj souhlas

Pokud jste nám ke zpracování vašich údajů poskytli váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po celou dobu, po kterou byl váš souhlas platně udělen. Odvolání vašeho souhlasu bude mít vliv jen na zpracování vašich údajů pro konkrétní účel nebo účely, pro které byl udělen. Nemá však vliv na zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely a právní důvody, pokud se na takové osobní údaje vztahují (např. plnění povinnosti stanovené právním předpisem).

Chci omezit marketing

Pokud vám chodí naše obchodní nabídky na základě našeho oprávněného zájmu, můžete zasílání našich nabídek na základě našeho oprávněného zájmu zastavit (ze zasílání nabídek se odhlásit) následujícími způsoby:

 • přímo v našich obchodních sděleních je vložen odkaz na možnost zastavení jejich zasílání,
 • v rámci telefonického rozhovoru s naším zákaznickým centrem to řeknete našemu zaměstnanci,
 • nebo nám to to napíšete na adresu:

ČEZ Energo, s.r.o.

 Duhová 1531/3

 140 00 Praha 4

heslo „zpracování osobních údajů“.

Pro správné porozumění vás chceme upozornit, že omezením marketingu nedojde na naší straně k zastavení komunikace s vámi. Podle potřeby budeme využívat i nadále vaše kontaktní údaje pro zasílání servisních zpráv, případně jiných informací nemarketingového charakteru, které souvisí vaším produktem nebo službou, které vám poskytujeme.

Pokud navštěvujete naše internetové stránky, můžete svůj souhlas se zpracováním cookies změnit nebo odvolat postupem uvedeným v návodu jejich nastavení na příslušných internetových stránkách.

Přes naše veškeré úsilí o maximální srozumitelnost tohoto dokumentu možná v následujícím textu najdete slova nebo termíny, se kterými jste se dosud nesetkali. Nebo si nejste jisti, že rozumíte správně tomu, co vám mají sdělit.

Proto vám pro lepší porozumění na základě našich zkušeností nabízíme slovníček pojmů, který může pomoci našemu vzájemnému nedorozumění předejít

slovníček pojmů

cookies

Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

geolokace

Údaj o geografické poloze mobilu či počítače připojeného k internetu (ať už přesné i na úrovni země).

Koncern ČEZ

Představuje právní vztah mezi více společnostmi skupiny ČEZ (řízené společnosti), které jsou podrobeny jednotnému řízení ze strany společnosti ČEZ, a. s. (řídící společnost), se kterou díky jednotnému řízení tvoří koncern. Přehled členů Koncernu ČEZ je na webu www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr/koncern-cez.

oprávněný zájem

Zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.

osobní údaj

Informace o konkrétním identifikovatelném člověku.

produkt

Např. dodávka elektrické energie, plynu, nebo služby jako mobilní telefonní a datové služby nebo jiné služby nabízené našimi společnostmi.

profilování

Automatické zpracování vašich údajů sloužící například k analýze či předpovědi vašeho chování v osobním i profesním životě, vaší ekonomické situace a osobních preferencí.

příjemce

Osoba, které jsou předávány osobní údaje.

skupina ČEZ

Skupina ČEZ představuje seskupení více společností kolem mateřské společnosti ČEZ, a. s.; podnikajících především v oblasti energetiky; propojené s touto mateřskou společností zejména prostřednictvím majetkových účastí. Bližší informace jsou k dispozici na webu www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/o-skupine-cez/profil-skupiny-cez.html.

služba

Jakákoliv služba, kterou vám společnost skupiny ČEZ nabízí, včetně našich produktů, služeb nabízených prostřednictvím on-line spojení a jejich podpora.

správce

Osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; a může také rozhodnout o pověření jejich zpracováním jiné osoby jako zpracovatele.

společní správci

Pokud účely a prostředky zpracování stanoví společně dva nebo více správců, jsou společnými správci.

subjekt údajů

Živá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování.

účel

Důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

zpracování

Činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

zpracovatel

Osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budeme vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této Informace, pokud si daná změna nevyžádá, abychom vám o ní dali vědět také formou individuální komunikace (dopisem nebo elektronickou zprávou).

Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v Naší společnosti, kontaktujte nás prosím pomocí našeho webového formuláře. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

Naším osobou pověřenou pro ochranu osobních údajů je Lukáš Dobeš. Lze ho kontaktovat na adrese ČEZ Energo, s. r. o., Duhová 1531/3, 140 00  Praha 4, nebo prostřednictvím emailu lukas.dobes@cezenergo.cz.

Datum vydání/aktualizace tohoto dokumentu – 1. 1. 2021