O společnosti

Společnost ČEZ Energo, s.r.o. je renomovaným partnerem v oblasti energetiky, jejímž převažujícím předmětem podnikání je výroba, rozvod a dodávka tepelné a elektrické energie.
Obchodní název ČEZ Energo, s.r.o.
Sídlo Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 ‑ Michle
29060109
DIČ CZ29060109
Zápis u OR v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691
Rok založení 2011
Základní kapitál 800 420 000 Kč (splacen v plné výši)

Obchodní aktivity společnosti se rozšiřují i díky snaze získávat nové projekty v oblasti teplárenství a kombinované výroby tepelné a elektrické energie. Cílem společnosti je, být největším provozovatelem kogeneračních jednotek v České republice.

Společnost ČEZ Energo, s.r.o. vyvolává u zákazníků pocit solidního partnera, neboť naším standardem je zajištění vysoké profesionality a spolehlivosti poskytovaných služeb ve všech našich lokalitách.

Majetková účast

Společnost ČEZ Energo, s.r.o., (dále jen ČEZ Energo) vznikla počátkem roku 2011 partnerským spojením ČEZ, a. s., a významného českého výrobce kogeneračních jednotek (dále jen KGJ) – společnosti TEDOM a.s. (dále jen TEDOM). Do společného podniku byl vložen majetek tvořený projekty KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) ve vlastnictví TEDOM, vybraní pracovníci a ČEZ vložil finanční prostředky odpovídající jeho podílu.

Díky společnému podniku tak došlo k propojení kapitálové síly a stability Skupiny ČEZ a letitého know-how a referenční zkušenosti skupiny TEDOM. Od července roku 2020 se stala 100% vlastníkem společnost ČEZ ESCO, a.s. Zázemí Skupiny ČEZ činí naši dodávku spolehlivou, bez cenových výkyvů, vysoce komfortní a ekonomickou.

Charakteristika společnosti ČEZ Energo, s.r.o.

Společnost ČEZ Energo, s.r.o. se zabývá instalací a následným provozováním kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla s instalovaným výkonem od stovek kWe až do jednotek MWe, a to již od roku 1996, tehdy ještě v rámci skupiny TEDOM.

Společnost ČEZ Energo, s.r.o. vznikla začátkem roku 2011 partnerským spojením ČEZ, a.s. a společnosti TEDOM a.s.

Dlouhodobým cílem společnosti ČEZ Energo, s.r.o. je provozovat centrálně řízené portfolio zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 200 MWe, k čemuž intenzivně směřují všechny aktivity společnosti. S ohledem na meziroční nárůst portfolia zdrojů ČEZ Energo, s.r.o. je nutno konstatovat, že se v souladu s dlouhodobou strategií společnosti daří tento cíl průběžně naplňovat.

Předmět činnosti společnosti ČEZ Energo, s.r.o.

Společnost ČEZ Energo, s.r.o. v současnosti provozuje celkem 143 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 117 MWe a tepelným výkonem přesahujícím 229 MWt. Tyto zdroje jsou zejména provozovány buď v rámci vlastních či pronajatých systémů centrálního zásobování teplem (CZT), které jsou v České republice na rozdíl od většiny ostatních evropských zemí poměrně rozšířené, anebo jako vnořené zdroje do kotelen našich obchodních partnerů. Zákazníky společnosti jsou tedy systémy CZT, lokální komunální výtopny, dále pak průmyslové podniky či veřejné instituce.

Mise společnosti

Společnost ČEZ ENERGO je výrobce elektřiny a tepla na trhu decentrální/lokální energetiky.

Vize společnosti

ČEZ Energo je provozovatelem zařízení (KVET, FVE, baterie) dodávajících TE a EE do distribuční soustavy a vlastní spotřeby, která mimo jiné přispívá k energetické bezpečnosti a stabilizaci distribuční a přenosové soustavy.

Povinné informace dle energetického zákona

Zemní plyn CO2
2019 149 491 t
2018 134 138 t
2017 124 152 t
2016 94 933 t
2015 84 389 t

V § 30 odst. 2 písm. l) EZ je stanovena povinnost obchodníka s elektřinou zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a informovat své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie seznámit.

Obdobně je obchodník s plynem podle § 61 odst. 2 písm. l) EZ povinen zajistit svým zákazníkům informaci, způsobem umožňujícím dálkový přístup, o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Komisí a zveřejněném Energetickým regulačním úřadem.