Frýdlant

Referenční projekt využití dotace – Pořízení kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem
  • instalace kogenerační jednotky o výkonu 1,2 MWe ve stávající plynové výtopně (ta je v 10-letém pronájmu)
  • realizací projektu došlo ke zvýšení účinnosti využití primární energie a úspoře emisí skleníkových plynů
  • došlo k úspoře energie ve výši 28 522 GJ/rok, což je 82,5% oproti původnímu stavu
  • teplo vyrobené kogenerační jednotkou je dodáváno do soustavy CZT – s využitím nově instalované akumulační nádoby o objemu 120 m3
  • elektrický výkon kogenerační jednotky je přes trafostanici vyveden do sítě vysokého napětí
  • kogenerační jednotka je provozována v zimním období 12 hodin denně, v letním období po dobu 8 hodin denně
  • investiční náklady činily 28 mil. Kč, z čehož dotace z OPPI pokryla 11,2 mil. Kč
  • získaná dotace snížila pořizovací hodnotu majetku a tím také výši účetních odpisů vstupujících do ceny tepla pro konečného zákazníka
  • přípravná fáze projektu byla zahájena 03/2009, projekt byl dokončen a technologie uvedena do trvalého provozu 06/2010

Podívejte se Jak vypadala realizace